Novinky - Blog

pondělí, 15 květen 2023 09:50

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2023/2024

Informace o 2. kole přijímacího řízení ke studiu ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky podávejte od 15. května 2023 do 24. května 2023 nejpozději do 14 hodin do sekretariátu ředitele školy, budova ulice Školní101, Trutnov.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód a název oboruNázev školního vzdělávacího programuVolná místa - počet přijímaných uchazečůZdravotní způsobilost
23‑41‑M/01 strojírenství Strojírenství - počítačová grafika 10 Ne

Organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

V případě, že jste vykonávali jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené a hodnocené Cermatem) v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyžádejte si prosím ve škole, kde jste přijímací řízení absolvovali, výsledky těchto zkoušek (pokud jste je ze školy neobdrželi) a předložte je společně s přihláškou. Jsou součástí hodnotících kritérií pro přijetí. Přihlášku získáte na Vaší základní škole.

V případě, že jste se jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky v 1. kole nezúčastnili, budete konat školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. Přijímací zkouška se uskuteční ve středu 7. června od 8 hodin v budově školy v ul. Školní 101. K vykonání zkoušek obdržíte pozvánku.

Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněno nejpozději ve čtvrtek 8. června 2023 v 15 hodin na stránkách školy a na vývěskové tabuli před budovou školy v ul. Školní 101.

Znalost českého jazyka potřebná pro vzdělávání bude u cizinců ověřena rozhovorem.

Kritéria pro přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. Výsledku přijímací zkoušky - max. 100 bodů
  - hodnocení testu z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  - hodnocení testu z matematiky – max. 50 bodů
 2. Prospěchu na ZŠ – max. 60bodů
  Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
  Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítává na body dle Přepočítací tabulky prospěchu na body (stáhnout).
 3. Úspěchů v olympiádách a soutěžích – max. 5 bodů
  Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na základní škole (kromě tělesné, hudební a výtvarné výchovy).
  Hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ. Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže a body budou uchazeči přiděleny za 1. až 3. místo:
  - v okresním kole ‑ 2 body,
  - v krajském kole ‑ 4 body,
  - v celostátním kole ‑ 5 bodů.
 • Doklad osvědčující úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích uchazeč doručí společně s přihláškou ke studiu (tzn. do 24. května 2023 do 14:00 hod.) do sekretariátu školy.

Pomocná kritéria

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

 •  Minimální bodová hranice pro přijetí z testu z Cermatu nebo ze školní přijímací zkoušky:
 • • český jazyk a literatury – 15 bodů,
  • matematika – 8 bodů.

Obory středního vzdělání s výučním listem

Kód a název oboruNázev školního vzdělávacího programuPočet přijímaných uchazečůZdravotní způsobilost
23‑52‑H/01 nástrojař Nástrojař
4 Ano 1)
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení do oborů s výučním listem

Přijímací zkoušky se nekonají! V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Znalost českého jazyka potřebná pro vzdělávání v daném oboru bude u cizinců ověřena rozhovorem.

Pomocná kritéria

V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy.