středa, 06 květen 2020 09:20

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole a jejich podmínkách

Napsal(a)

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol. Docházka u výše uvedených není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Složení skupin a organizace výuky (rozvrh hodin konzultací) pro jednotlivé skupiny v jednotlivých budovách školy bude zveřejněna v systému Bakaláři nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020.

Střední průmyslová škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (dokument ke stažení ZDE) pro žáky posledních ročníků, a to za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Při prvním vstupu do školy předkládá žák:

Čestné prohlášení převezme u vchodu určený pracovník školy. Čestné prohlášení u nezletilých žáků musí podepsat také zákonný zástupce:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud žák při prvním vstupu do školy podepsané čestné prohlášení nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Důležité: v případě, že dle rozvrhu konzultací žák navštíví více budov školy (např. rovněž pracoviště školy v Mladých Bukách), předloží podepsané čestné prohlášení při prvním vstupu do každé budovy školy.

Pohyb žáků, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky se řídí těmito principy (výtah z dokumentu):

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Při příchodu ke škole žáci dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

V případě návštěvy budovy školy v Trutnově žáci průběžně přicházejí do školy, při vstupu odevzdají při prvním vstupu čestné prohlášení a bez přezutí v šatnách plynule přecházejí do určených tříd. To znamená, že nepoužijí prostor šaten. Obdobně postupují při odchodu ze školy.

V případě budovy školy na pracovišti praktického vyučování v Mladých Bukách se při příchodu žáci zdrží v prostorách parkoviště před hlavní budovou, přitom dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Zde je ve skupině max. počtu 5 žáků vyzvedne určený učitel odborného výcviku, při prvním vstupu převezme čestné prohlášení a zajistí jejich přesun na příslušné pracoviště.

Pro všechny osoby nacházející se před budovami školy platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškami.

V budově školy

Skupina žáků je umístěna do určené třídy. Je nutné minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Zajistí přítomný učitel.

Ve třídě

Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  • při protinádorové léčbě,
  • transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.