Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup.

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Základním předpisem vzniku Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 je zřizovací listina vydaná Královéhradeckým krajem jako zřizovatelem na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ustanovení § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 9/493/2005 ze dne 8. prosince 2005.

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, je na základě rozhodnutí Ministerstva mládeže a tělovýchovy č.j. 38 079/05-21 ze dne 30. 12. 2005 zařazena do rejstříku škol a školských zařízení s identifikátorem zařízení (IZO): 110200403.

Škola je školským zařízením poskytující služby a vzdělávání.

Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu uvedeného v § 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 vykonává činnost střední školy. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků.

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva nebo pomaturitní specializační kurzy za úplatu podle § 114 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.

Sídlo:
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
Trutnov
541 01
Adresy všech pracovišť
Sídlo:
Školní 101
Trutnov
541 01
Úřední hodiny:
Pracovní dny 7:00 - 11:00, 12:00 - 14:00 hodin
Sekretariát
Jana Krupková
sekretářka ředitele
499813071
499814729
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Všechna telefonní čísla
Sekretariát
Jana Krupková
sekretářka ředitele
499813071
499814729
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další elektronické adresy
23537601/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov, Horská 634
IČ (identifikační číslo: 69174415
IZO (resortní identifikátor školy/zařízení): 110200403
RED_IZO (resortní identifikátor právnické osoby): 610200381
CZ69174415

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiné dožádání nebo rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze podat v úředních hodinách prostřednictvím sekretariátu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny.

Přijímání žádosti ke zpracování, postup při vyřizování žádosti a rozhodnutí o nevyhovění žádosti je upraveno organizační normou ředitele Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 č. A 2/2000 - Vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených na Střední průmyslovou školu, Trutnov, Školní 101.

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které  nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, můžete použít on-line formulář na kartě podrobností kontaktů pracovišť.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Odvolání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Ten, kdo činí odvolání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a  vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k odvolání.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává v dvojím vyhotovení.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává u ředitele školy, který napadené rozhodnutí vydal.

Nadřízeným správním orgánem školy je místně příslušný školský úřad.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6
  • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.


Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:

  • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, nebo
  • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7

Předpisy jsou k náhlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu školy.

Listina vydaná Královéhradeckým krajem č.j. 23993/SM/2005 o zřízení příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101.
Rozhodnutí Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže č.j. 38 079/05-21 o zápisu Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, do školského rejstříku.
Zákon č. 561/2004 Sb., o vzdělávání
Zákon o předškolním. základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanovovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
Vyhláška Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy České republiky, o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky, která upravuje podrobnosti organizace školního roku , druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchnto školách.
Vyhláška č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení
Vyhláška Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách
Vyhláška Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky, o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), který upravuje systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v úplném znění změn a doplňků upravující předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění změn a doplňků, upravující podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.
Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
Vyhláška Ministerstva informatiky České republiky o elektronických podatelnách, kterou se stanovují postupy orgánů veřejné moci uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na základě kterých je možné podepisující osobu při přijímání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně identifikovat.
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Zákon o elektronickém podpisu, upravující používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon upravující postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon o krajích.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje, a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků.

Nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Střední průmyslovou školou, Trutnov, Školní 101 podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je součástí výročních zpráv.