Školská rada

O Školské radě Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101

Co je školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její vznik a právní opora je stanovena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Kdo zřizuje radu?

Radu zřizuje, určuje počet a vydává volební řád podle výše uvedeného zákona zřizovatel školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Zřizovatel naší školy Královéhradecký kraj , stanovil svým orgánem Radou Královéhradeckého kraje v usnesení č. 15/556/2005 pro naší školu 6člennou Školskou radu.

Ve stručnosti z tohoto dokumentu:

 • třetinu členů školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje (2 členy),
 • třetinu členů volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (2 členy),
 • třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy (2 členy),
 • funkční období členů školské rady je tři roky,
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně,
 • členství ve školské radě je čestné; zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, odvoláním.

Činnost rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové rady

Členové rady jmenovaní zřizovatelem:

 • Milan Brandejs
 • Mgr. Jiří Paták

Zvolení členové z řad pedagogických pracovníků školy:

 • Mgr. Šárka Fibikarová (předsedkyně)
 • Ing. Miloš Zemek (tajemník)

Zvolení členové z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

 • Bc. Luboš Serbousek
 • Mgr. Nikola Šandová

Dokumenty Školské rady