Často kladené dotazy

Otázky a odpovědi na několik často kladených dotazů týkajících se studia a přijímacího řízení na Střední průmyslovou školu, Trutnov, Školní 101.

Odpověď na tuto otázku naleznete na stránce Výjimečnost studia, kde jsou výhody studia u nás uvedeny v souhrnu i za jednotlivé obory.

Ano, ve všech oborech s výučním listem nabízených naší školou tzn. Elektrikář, Nástrojař a Strojní mechanik, mohou žáci získat stipendium od Královéhradeckého kraje. Stipendium se skládá ze dvou částí: měsíční stipendium a roční odměna za klasifikaci z odborného výcviku, jejíž výše je závislá na výsledcích žáka v odborném výcviku. Například žák ve 3. ročníku může získat až 8.000 Kč stipendia za rok.

Další finanční podporu ve výši až 30.000 Kč, která se týká vybraných oborů s výučním listem i oborů zakončených maturitní zkouškou, lze získat od společnosti KASPER KOVO s.r.o.

Více informací o stipendiu...

Tento typ dotazů se objevuje velmi často v souvislosti s tím, jak se studenti víceletých gymnázií ve vyšších ročnících více zajímají o techniku, a to zejména z důvodu možnosti nalezení uplatnění po ukončení studia.

Přestup do konkrétního studijního nebo i učebního oboru je možné uskutečnit na základě písemné žádosti žáka, spolu se souhlasným vyjádřením rodičů (zákonných zástupců). K žádosti je nutné připojit kopii vysvědčení z pololetí kvarty. Student nevykonává přijímací zkoušky, neboť je již studentem střední školy. O přestupu rozhodne ředitel školy, do které chce student přestoupit, v závislosti na výsledcích studia.

S ohledem na plánovaný počet studentů v 1. ročnících studia je vhodné, aby byla žádost o přestup podána ještě před termínem 1. kola přijímacího řízení (aby pro přestupujícího studenta bylo případně „rezervováno″ místo). Přestup se fakticky uskuteční k 1. 9. příslušného školního roku, tj. po úspěšném absolvování kvarty.

Analogicky se tento postup týká žáků šestiletých gymnázií, kde lze přestup uskutečnit až po úspěšném absolvování sekundy.

Ano, je to možné. Výhodou školy, ve které žáci studují v oborech s výučním listem i oborech s maturitní zkouškou, je možnost, pro ty se studijními předpoklady v učebních oborech, pokračovat ve studiu ve stejné škole a získat tak maturitu.

První možností je pokračovat ve studiu ve dvouletém denním nástavbovém studiu Podnikání, kde jsou vyučovací předměty a maturitní zkouška zaměřeny ekonomicko-podnikatelsky.

Druhá možnost je taková, že žák přestoupí do 2. ročníku oboru s maturitní zkouškou obdobného zaměření (v případě mimořádných studijních výsledků do 3. ročníku), např. do oboru Elektronické počítačové systémy nebo Slaboproudá elektrotechnika a maturitní zkoušku vykoná po absolvování 4. ročníku v tomto studijním oboru. Pokračování ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu se uskutečňuje na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Přestup do druhého, resp. 3. ročníku studijního oboru na základě žádosti žáka o přijetí do vyššího ročníku, tzn. bez přijímacích zkoušek.

Ano, po úspěšném ukončení oboru s výučním listem a získání výučního listu lze ve studiu pokračovat v denním nástavbovém studiu Podnikání a získat maturitu.

Druhou možností je, že žák přestoupí do 2. ročníku oboru školy s maturitní zkouškou. Pokračování ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu se uskutečňuje na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky, přestup do druhého, resp. 3. ročníku studijního oboru na základě žádosti žáka do vyššího ročníku studia.

K vašemu velmi častému dotazu sděluji, že je mi známa skutečnost, kdy řada středních škol s maturitním oborem, zpracovaným dle rámcového vzdělávacího programu „Informační technologie“, uvádí ve svých propagačních materiálech možnost získání kvalifikace dle § 5 a vyššího vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Absolvent oboru, zpracovaného dle výše uvedeného rámcového vzdělávacího programu, uvedenou kvalifikaci získat nemůže.

Podmínkou získání této kvalifikace totiž je, v souladu s ustanoveními uvedené vyhlášky, úspěšné absolvování oboru poskytující střední nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru elektrotechniky nebo vyučení v některém z oboru elektro. Rámcový vzdělávací program „Informační technologie“ (a z něho vytvořené obory s názvy např. informační technologie, Elektronické počítačové systémy) není zařazen mezi programy s elektrotechnickou specializací (tyto obory určuje příloha vyhlášky). Není tedy splněna základní podmínka pro možnost získání výše uvedené kvalifikace. Pokud chcete mít po ukončení studia na SPŠ Trutnov možnost získat kvalifikaci dle § 5 a vyšší vyhlášky č. 50/1978 Sb., pak si musíte z naší studijní nabídky vybrat jiný obor, a to obor s maturitním vysvědčením Slaboproudá elektrotechnika, který patří do oborů s elektrotechnickou specializací, nebo obor s výučním listem Elektrikář.

A k čemu vlastně odborná způsobilost je?

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Ano, je to pravda. V případě, že žáci při praktickém vyučování ve škole nebo na pracovištích spolupracujících firem provádějí tzv. produktivní činnost, která přináší příjem, obdrží za tuto činnost odměnu. Výše odměny v minulém školním roce činila až 3.000 Kč za měsíc. Na produktivní činnosti jsou zařazováni žáci zejména učebních oborů zpravidla od 2. ročníku.

Ano, je to možné. V případě, že studijní výsledky žáka neodpovídají nárokům oboru s maturitním vysvědčením, lze v průběhu studia přestoupit do některého oboru s výučním listem.

Obsahová náplň předmětu Informační a komunikační technologie všech oborů s maturitní zkouškou na SPŠ Trutnov vychází z konceptu ECDL (takzvaný „řidičák na počítač“) a plně připravuje žáky na složení zkoušky ECDL. Pro žáky, kteří mají zájem a uhradí zvýhodněnou cenu pro žáky středních škol za testování, škola zajišťuje vykonání zkoušky v certifikovaném testovacím středisku k získání ECDL certifikátu.

  • ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti, znalostí a dovedností. Koncept ECDL definuje formou mezinárodního ECDL Sylabu rozsah a hloubku požadovaných znalostí a dovedností a současně určuje metodu a procesy, jakou jsou tyto znalosti a dovednosti ověřovány.

Ano, můžete navštívit kterékoliv pracoviště školy. Domluvte se, však prosím předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu s paní Janou Krupkovou, sekretářkou ředitele školy, tel.: 499813071, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Sdělte ji prosím, kterou budovu školy chcete navštívit a v jaké době. Paní Jana Krupková zajistí vše potřebné a potvrdí Vám termín, místo a čas Vaší návštěvy.

Přijímání na střední školy a konzervatoře (server MŠMT ČR)

Ano, ubytování s možností celodenního stravování si lze zajistit v těchto domovech mládeže:

  • při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, 541 01 Trutnov, ul. Úpická 160, tel.: 736 619 536, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • při České lesnické akademii Trutnov, 541 11 Trutnov, Lesnická 9, tel.: 731 581 259 (p. Kvasničák)

Často se jiné školy tímto ukazatelem chlubí, ale podle nás nemá žádnou vypovídající hodnotu o úrovni vzdělávání ve škole, a proto ho nesledujeme (údaj totiž neříká nic o tom, kolik žáků vysokou školu úspěšně dokončilo).

Mnohem důležitějším ukazatelem jsou pro nás výsledky maturitních zkoušek a v nich jsme výrazně nad průměrem v celostátním srovnání.

Výsledky maturitních zkoušek v ČR

 

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek:

96,7%   SPŠ Trutnov
79,8   SOŠ technické
95,6   4letá gymnázia

Zdroj: Cermat

Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy.

Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března.

Termíny přijímacích zkoušek na naší školu pro první kolo přijímacího řízení budou spolu s kritérii přijímacího řízení a údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků zveřejněny na našich webových stránkách do 31. ledna (viz Přijímací řízení).

Termíny přijímacích zkoušek se krýt nemohou. Uchazeč koná zkoušku v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce a ve 2. termínu na škole uvedené ve 2. pořadí na přihlášce..

Na školu, kterou si vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl.

Ano, školský zákon přímo stanoví, že škola může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Přihlášku ke studiu si lze stáhnout na webové adrese školy ( stáhnout). Lze je nalézt i na webové stránce MŠMT (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore ) pod heslem  „Formuláře přihlášek (vzory)“.

Tyto obory mají stejný název a kód oboru 18-20-M/01 Informační technologie vzhledem k tomu, že vycházejí ze stejného RVP (rámcově vzdělávací program). V přihlášce tedy vedle kódu a názvu oboru, uveďte u těchto oborů také název školního vzdělávacího programu, který naleznete v tabulce oborů na stránce přijímacího řízení.

Na základě § 60 odst. 2 školského zákona. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Zápisový lístek se zájemcům o nástavbové studium nevydává. Svůj úmysl vzdělávat se ve zvoleném oboru potvrdí přijatý uchazeč tím, že neprodleně po oznámení výsledků přijímacího řízení odevzdá škole vyplněnou návratku, která je přiložena k pozvánce k přijímací zkoušce.

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo i v předcházejícím období. Přitom v každé přihlášce uvádí uchazeč jen jednu školu.

Ano, těmto žákům bude navýšen časový limit pro vykonání přijímací zkoušky a to o 15 minut pracovního času. Uchazeč musí doložit vývojovou poruchu učení posudkem školského poradenského zařízení.


Dotazy

Nenašli jste odpověď na Vaše otázky nebo Vám jen není něco úplně jasné?

Nic si z toho nedělejte. Jsme tu pro Vás a rádi si o tom s Vámi promluvíme!

Sekretariát
Jana Krupková
sekretářka ředitele
499813071
499814729
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.