Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
18‑20‑M/01 informační technologie Informační technologie - Elektronické počítačové systémy 4 30 Ne
18‑20‑M/01 informační technologie Informační technologie - Informatika a management 4 30 Ne
26‑41‑M/01 elektrotechnika Elektrotechnika - Slaboproudá elektrotechnika 4 30 Ano 1)
23‑41‑M/01 strojírenství Strojírenství - počítačová grafika 4 30 Ne
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.

Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené a hodnocené Cermatem) se koná v budovách školy v Trutnově v ulici Školní 101, Horská 618, Horská 59, vždy od 8:00 hodin.

Termíny přijímacího řízení pro 1. kolo

1

11. dubna 2024

První řádný termín
2

12. dubna 2024

Druhý řádný termín
1

9. května 2024

První náhradní termín
2

10. května 2024

Druhý náhradní termín
 • Uchazeč koná zkoušku v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce a ve 2. termínu na škole uvedené ve 2. pořadí na přihlášce.
 • Každý uchazeč, který se přihlásí na dva obory zakončené maturitní zkouškou, může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Započítá se pouze lepší výsledek z každého testu.

Hodnocení přijímacího řízení oborů s maturitní zkouškou

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
1

Výsledku přijímací zkoušky - max. 100 bodů

 • hodnocení testu z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
 • hodnocení testu z matematiky – max. 50 bodů
2

Prospěchu na ZŠ – max. 60 bodů

Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítává na body dle Přepočítací tabulky prospěchu na body ( stáhnout).

3

Úspěchů v olympiádách a soutěžích – max. 5 bodů

Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na základní škole (kromě tělesné, hudební a výtvarné výchovy).

Hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ. Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže a body budou uchazeči přiděleny za 1. až 3. místo:

 • v okresním kole - 2 body,
 • v krajském kole - 4 body,
 • v celostátním kole - 5 bodů.
 • Doklad osvědčující úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích uchazeč doručí společně s přihláškou ke studiu (tzn. do 1. března 2024) nebo nejpozději v den konání přijímací zkoušky, do 8:00 hodin, do sekretariátu školy.

Pomocná kritéria

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

 • Uchazeči, kteří nedosáhnou celkové minimální hranice 20 bodů, nebudou přijati pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.

Obory středního vzdělání s výučním listem

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
26‑51‑H/01 elektrikář Elektrikář 3 40 Ano 1)
23‑52‑H/01 nástrojař Nástrojař 3 30 Ano 1)
23‑51‑H/01 strojní mechanik Strojní mechanik 3 23 Ano 1)
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Přijímací zkoušky se nekonají! V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Znalost českého jazyka potřebná pro vzdělávání v daném oboru bude u cizinců ověřena rozhovorem.

Pomocná kritéria

V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Další informace

V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na obou přihláškách uvede uchazeč školy ve stejném pořadí.

Pokud uchazeč podal přihlášku ke studiu na dva různé čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou na jedné škole, může vykonat přijímací zkoušku v 1. kole 2krát na téže škole v obou řádných nebo v náhradních termínech.

Obory jsou vhodné pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia.

Nejpozději do 1. března 2023 lze osobně doručit řádně vyplněnou přihlášku ke studiu ( stáhnout) do kanceláře sekretářky ředitele školy, paní J. Krupkové, budova školy v ulici Školní 101, Trutnov, 2. patro (doporučujeme!).

 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení.

Nejpozději do 1. března 2024 lze přihlášku rovněž zaslat poštou na adresu:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
541 01 Trutnov

Informace a ilustrační testy

Informace k přijímacímu řízení a ilustrační testy z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum, historicky CERMAT) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo přípravou reformované maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Den otevřených dveří

Navštivte nás!

Navštivte nás na Dni otevřených dveří a objevte výhody studia u nás.

Více informací...

Nehodí se Vám tyto termíny?

Zavolejte nám a společně to vyřešíme ;-)

Časté dotazy

Čtěte v dotazech

Nenašli jste odpověď na Vaše otázky nebo Vám jen není něco úplně jasné? Zkuste najít odpověď v často kladených dotazech.

Přečíst dotazy

Novinky e‑mailem

Newsletter

Přihlaste se k zasílání novinek z našeho blogu nebo důležitých informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Do podání přihlášky zbývá:

Přehled termínů - časová osa

1. března 2024

Podání přihlášky ke studiu

Doručit škole řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

1. března 2024

11. dubna 2024

Přijímací zkouška (1. řádný termín)

1. řádný termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

12. dubna 2024

Přijímací zkouška (2. řádný termín)

2. řádný termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

12. dubna 2024

26. 4. 2024

Výsledky přijímacího řízení (řádný termín)

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro řádný termín.

9. května 2024

Přijímací zkouška (1. náhradní termín)

1. náhradní termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

9. května 2024

10. května 2024

Přijímací zkouška (2. náhradní termín)

2. náhradní termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

24. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení (náhradní termín)

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro náhradní termín.

24. 5. 2024