Organizační pokyny k účasti žáků na vykonání přijímací zkoušky

 •  Než k nám přijdete na zkoušku, přečtěte si prosím Organizační pokyny k účasti žáků na vykonání přijímací zkoušky zejména v souvislosti s epidemií koronaviru (dokument ke stažení ZDE).
 •  Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020 vydané MŠMT ČR (dokument ke stažení ZDE).
 • Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020 vydané MŠMT ČR (dokument ke stažení ZDE).
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dokument ke stažení ZDE).

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
18‑20‑M/01 informační technologie Elektronické počítačové systémy 4 30 Ne
18‑20‑M/01 informační technologie Informační technologie a management 4 30 Ne
26‑41‑M/01 elektrotechnika Slaboproudá elektrotechnika 4 30 Ano 1)
23‑41‑M/01 strojírenství Strojírenství - počítačová grafika 4 30 Ne
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.

Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené a hodnocené Cermatem) se koná v budovách školy v Trutnově v ulici Školní 101, Horská 618, Horská 59, vždy od 8:00 hodin.

Termíny přijímacího řízení pro 1. kolo

1

8. června 2020

Řádný termín
1

23. června 2020

Náhradní termín
 • Uchazeč koná zkoušku pouze jednou, a to na škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce.

Hodnocení přijímacího řízení oborů s maturitní zkouškou

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
1

Výsledku přijímací zkoušky - max. 100 bodů

 • hodnocení testu z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
 • hodnocení testu z matematiky – max. 50 bodů
2

Prospěchu na ZŠ – max. 60 bodů

Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítává na body dle Přepočítací tabulky prospěchu na body ( stáhnout).

3

Úspěchů v olympiádách a soutěžích – max. 5 bodů

Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na základní škole (kromě tělesné, hudební a výtvarné výchovy).

Hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ. Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže a body budou uchazeči přiděleny za 1. až 3. místo:

 • v okresním kole - 2 body,
 • v krajském kole - 4 body,
 • v celostátním kole - 5 bodů.
 • Doklad osvědčující úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích uchazeč doručí společně s přihláškou ke studiu (tzn. do 1. března 2019) nebo nejpozději v den konání přijímací zkoušky, do 8:00 hodin, do sekretariátu školy.

Pomocná kritéria

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

 • Uchazeči, kteří nedosáhnou celkové minimální hranice 20 bodů, nebudou přijati pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.

Obory středního vzdělání s výučním listem

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
26‑51‑H/01 elektrikář Elektrikář 3 48 Ano 1)
23‑52‑H/01 nástrojař Nástrojař 3 30 Ano 1)
23‑51‑H/01 strojní mechanik Strojní mechanik 3 24 Ano 1)
 • 1) V přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

Přijímací zkoušky se nekonají! V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Pomocná kritéria

V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Další informace

V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na obou přihláškách uvede uchazeč školy ve stejném pořadí.

Pokud uchazeč podal přihlášku ke studiu na dva různé čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou na jedné škole, může vykonat přijímací zkoušku v 1. kole 2krát na téže škole v obou řádných nebo v náhradních termínech.

Obory jsou vhodné pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia.

Nejpozději do 1. března 2020 lze osobně doručit řádně vyplněnou přihlášku ke studiu ( stáhnout) do kanceláře sekretářky ředitele školy, paní J. Krupkové, budova školy v ulici Školní 101, Trutnov, 2. patro (doporučujeme!).

 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení.

Nejpozději do 1. března 2020 lze přihlášku rovněž zaslat poštou na adresu:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
541 01 Trutnov

Informace a ilustrační testy

Informace k přijímacímu řízení a ilustrační testy z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum, historicky CERMAT) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo přípravou reformované maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Časté dotazy

Čtěte v dotazech

Nenašli jste odpověď na Vaše otázky nebo Vám jen není něco úplně jasné? Zkuste najít odpověď v často kladených dotazech.

Přečíst dotazy

Individuální prohlídka

Nestihli jste naše termíny Dnů otevřených dveří?

Nestihli jste z nějakého důvodu návštěvu naší školy v termínech Dnů otevřených dveří? Žádný problém... Ukážeme Vám naše prostory kdykoliv!

Domluvit si prohlídku

Novinky e‑mailem

Newsletter

Přihlaste se k zasílání novinek z našeho blogu nebo důležitých informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se