Proč studovat u nás

Několik důležitých informací, které by Vás mohli přesvědčit o výhodách studia na SPŠ Trutnov.

Závěry České školní inspekce

 • Jasně formulovaná vize rozvoje školy
 • Systematická a trvalá podpora odborného vzdělávání žáků
 • Nadprůměrné materiální a technické zázemí školy
 • Sestavené a zpřístupněné digitální učební materiály umožňují žákům průběžně opakovat učivo
 • Škola cíleně podporuje rozvoj nadání žáků

Výsledky maturitních zkoušek

Ještě stále nemáte jasno, kde získat maturitu a být dobře připraven pro studium na vysoké škole? Porovnali jsme pro Vás výsledky maturitních zkoušek našich studentů se studenty technických SOŠ obdobného charakteru a 4letých gymnázií z celé ČR.

Nechceme se chvástat, ale nejen že jsme výrazně lepší v porovnání s ostatními obdobnými technickými školami, ale dokonce i v některých částech zkoušek jsme lepší než gymnázia.

 

Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek:

96,7%   SPŠ Trutnov
79,8   SOŠ technické
95,6   4letá gymnázia

Zdroj: Cermat

O škole

 • Vzdělávací nabídka zahrnuje čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškoutříleté obory pro získání výučního listu v oblastech elektrotechniky, strojírenství, automatizace a výpočetní techniky. Absolventi oborů s výučním listem se studijními předpoklady mohou získat maturitní vysvědčení ve dvouletém oboru  Podnikání nebo po přestupu v oboru s maturitní zkouškou.
 • Máme výbornou úroveň materiálně-technického vybavení - moderně vybavené odborné učebny a laboratoře, pracoviště pro výuku praktického vyučování elektrotechnických i strojírenských oborů včetně učeben programování a obsluhy CNC obráběcích strojů, Programovatelných logických automatů (PLC) a zabezpečovacích systémů.
 • Celkem 250 počítačů v 5 učebnách výpočetní techniky, 8 laboratořích a dalších pracovištích je propojeno do sítě s přístupem na internet bezdrátovým přenosem.
 • Používáme specializované softwarové vybavení pro výuku technických předmětů - AutoCAD, Autodesk Inventor, CorelDRAW, ControlWeb, Elektronic Workbench, PADS-PowerLogic, PADS-PowerPCB, EdgeCAM, FluidSIM, LabVIEW a další, zavádí systém EIB - evropské instalační sběrnice pro domovní a průmyslové instalace do výuky.
 • Vytváříme podmínky pro velmi dobré uplatnění absolventů, kteří mají možnost studia na vyšších odborných nebo vysokých školách a nacházejí velmi dobré pracovní uplatnění v průmyslových podnicích a firmách regionu.

Studenti mají možnost

 • Používat materiálně-technické vybavení školy, získávat a rozvíjet vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti všeobecného a odborného vzdělání v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky.
 • Zapojit se do široce rozvinutých mimoškolních aktivit - sportovních soutěží, elektrotechnických kroužků, strojírenských kroužků, počítačů a počítačových sítí a využívat počítače pro přípravu na výuku i v odpoledních hodinách. Počítačů rozmístěné na chodbách školy využívat k odeslání a příjmu elektronické pošty a surfování po internetu.
 • Využít možnosti prostupnosti mezi tříletými obory s výučním listem a čtyřletými obory s maturitní zkouškou v závislosti na výsledcích a zvládání učiva v rámci jedné školy.
 • Po úspěšném ukončení tříletého oboru svýučním listem lze získat maturitní vysvědčení ve dvouletém nástavbovém studiu podle vzdělávací nabídky v rámci jedné školy nebo přestoupit do oboru s maturitou.
 • Za zvýhodněnou cenu získat mezinárodně platný ECDL certifikát ("řidičák na počítač") nebo certifikát v Cisco Networking Academy Programu (správa počítačových sítí) a osobní osvědčení Autodesk Academia Certifikate (za prokázání teoretických a praktických znalostí produktů firmy Autodesk).
 • V učebních oborech získat měsíční stipendium a odměny od Královéhradeckého kraje.
 • Získat odměnu při provádění produktivních činností na pracovišti praktického vyučování nebo přímo na pracovištích spolupracujících firem a podnikatelů (možnost odměny až 2 500 Kč/měsíc).
 • Ubytovat se v domově mládeže (ubytování zprostředkujeme na žádost rodičů, možnost celodenního stravování).